รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม โรงเรียนเทพมงคลรังษี Thepmongkholrangsi หน้าหลัก


แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน ดังนี้ คือ
 1. การสะสม (Collection)หมายถึง การสะสมผลงานหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดภาคเรียนที่เรียนวิชานั้น
 2. การจัดระบบข้อมูล (Organizing)หลักฐานต่างๆ ในแฟ้ม ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ ดังนี้
  • การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาของแฟ้มสะสมงาน
  • การมีข้อแนะนำ หรือเกณฑ์ในการเลือกผลงาน
  • การมีเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่า
 3. การมีสิ่งที่สะท้อนถึงตัวนักเรียน
คุณลักษณะที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
 1. การแสดงจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน (Explicitness of Purpose)ครู หรือ ครูร่วมกับนักเรียน จะเป็นผู้กำหนดจุดประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน นั่นคือ นักเรียนจะต้องทราบว่า เขาถูกคาดหวังไว้อย่างไร ก่อนที่จะเริ่มต้นพัฒนาแฟ้มสะสมงาน
 2. การบูรณาการ(Integration)ระหว่างความรู้ที่ได้จากห้องเรียน กับประสบการณ์ในชีวิตจริง นอกห้องเรียน โดยมุ่งประเมินว่า นักเรียนทำอะไรได้บ้าง มากกว่าการวัดว่านักเรียนจำอะไรได้บ้าง โดยพิจารณาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนจากการผลิต หรือการสร้างผลงาน มากกว่าการตอบแบบทดสอบ
 3. การมีแหล่งข้อมูลหลากหลาย (Multisourced)  ในการตัดสินนักเรียนอย่างแม่นยำ โดยใช้แฟ้มสะสมงานนั้น หลักฐาน ในแฟ้มสะสมงาน จะต้องได้มาจากหลายแหล่งข้อมูล
 4. ความเชื่อถือได้อย่างแท้จริง จากการที่หลักฐานในแฟ้มสะสมงาน กับกิจกรรมการเรียนการสอน มีความเชื่อมโยง(Linking) กันโดยตรง โดยเน้นกิจกรรมที่มีความหมายสำหรับนักเรียน และมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ปฏบัติได้
 5. เป็นรูปแบบการประเมินที่มีลักษณะเป็นพจวัตร(Dynimic Assessment) เพื่อตรวจสอบความงอกงาม และเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน
 6. การสะท้อนบุคลิกภาพแห่งตน จากการที่นักเรียนได้มีโอกาสแสดง สร้างสรรค์ ผลิตผลงานด้วยตนเอง และประเมินตนเอง จนเกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ (Ownership)  กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งแต่เดิมครูจะเป็นผู้เสนอบทบาทนี้ แต่เพียงผู้เดียว
 7. นำไปใช้ได้ในหลายจุดประสงค (Multi Purposed)  เช่น
  • ใช้กับการสอนที่เน้นบทบาทผู้เรียนเกี่ยวกับการริเริ่ม หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยตนเอง และเน้นบทบาทของครูในการยกระดับ หรือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ใช้ได้ทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา
  • ใช้สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborations) จากการให้โอกาสนักเรียนได้แลกเปลี่นและวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อสังเกต ประเมินผลงานซึ่งกันและกัน
บทความนี้ คัดลอกมาจากเอกสารของท่านอาจารย์ ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5


Home